ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 25 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563
 (HUMAN RIGHTS AWARDS 2020) ประเภทภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค)  จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดี กับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนในการรับรางวัล ซึ่งบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาได้นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานดำเนินการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่มีปัญหา ข้อขัดแย้งในการทำงาน
เกิดความผาสุกในหน่วยงาน และทำให้กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

   
   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735