ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 28 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา และคณะบริหารสภาเด็ก
และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวทางหลัก
ปรัชญา " เศรษฐกิจพอเพียง" จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ และเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์รูปแบบการค้ามนุษยและเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบันการแจ้งแบะแสและการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงสามารถป้องกันต้นเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญา " เศรษฐกิจพอเพียง"มาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนิน
ชีวิต ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสายออ หมู่ 1 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735