ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
บทบาทภาระกิจ ดย. ตามโครงสร้างใหม
ภาระกิจ
แผนภูมิแบ่งส่วนราชการภายในกรม ดย.
สถานรองรับเด็ก จำนวน 30 แห่ง
อำนาจหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว  
การดำเนินงานของ ดย. ในมิติพื้นที่ 
การขับเคลื่อนงานของ ดย. ในพื้นที่
 
โครงการและงบประมาณปี 2560 
การบูรณาการงาน ในระดับพื้นที่
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735