หน่วยงาน/ที่ตั้ง บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด  
 ลำดับ
ที่
หน่วยงาน/จังหวัด/ที่ตั้ง
เบอร์โทร
ลำดับ
 ที่
หน่วยงาน/จังหวัด/ที่ตั้ง
เบอร์โทร
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 255
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02-3547580
(f)02-3547582
40
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 97/281 ม.2  
ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 76000
056-722612
(f)056-722611
2
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
075-612323-4 
(f)075-612323
41
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ 9/14 
ม. 1 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
054-524742
(f)054-524743
3
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 8/8 ม.12 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
(f)034-564517
42
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 3/96 
ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-213315
(f)076-214369
4
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 391 และ 393 
ซอยทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ์ 46000
(f)043-815456
43
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 20 
ซ.29 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
043-721210
(f)043-721210
5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร221
ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-716881-2
(f)055-716881-2
44
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 44   
ถ.ผ่องใส อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-612716
(f)042-612716
6
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 222 
ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-393378
(f)043-393380
45
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
12 ซ.4 ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-695001-2
(f)053-695002
7
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 29/93-94
หมู่บ้านยลดาวิวล์1 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
(f)039-327577
46
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 18/1  
ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
045-714633
(f)045-714632
8
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 1054-1056
ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 24000
038-535737
(f)038-535736
47
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา 24/2  
ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073-228413
(f)073-228412
9
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 40 ม.4 
ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
038-2400220
(f)038-240135
48
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 334 ม.5 
ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
043-569334
(f)043-569324
10
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 257/8
ซ.เทศบาล 17 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
(f)056-415694
49

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง 253 ม.2
ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
077-826647-8
(f)077-826649
11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 227 ก/183 
ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
044-311234
(f)044-813330
50
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 318 ถ.สุขุมวิท 
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
038-684895
(f)038-684895
12
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 21/26 
หมู่9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
077-506782 
(f)077-574525
51
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 22/7 
ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
032-2338532
(f)032-2338533
13
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 104 
หมู่15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
053-602528
(f)053-602527
52
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 96/28 
ม. 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
036-425322
(f)036-414693
14
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 63/3
ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180ิ
053-121164
(f)053-121164
53
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง 107 
ถนนประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
054-825647
(f)054-825648-9
15
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 38/17
ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-226882
(f)075-226881
54
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน 120 ถ.จามรเทวี 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
053-510128
(f)053-510143
16
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด79 
ม.1 ต.หนองสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด 20300
039-5932662 
(f)039-593611
55
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 21/2 ถ.วิสุทธิเทพ  
ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000
042-812449
(f)042-812449
17
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก 140/1 
หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-890274  
(f)055896342
56
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 1291/5-6 
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
045-617834
(f)045-617833
18
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 124
ม.10ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
037-315502 
(f)037-315501
57
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 10/1 
ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
042-712072
19
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 4/108 ม.5 
หมู่บ้านอาริยวัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-272126 
(f)034-272127
58
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
ภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
12 331/24 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
074-330149
20
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม 250 ม.3
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
(f)042-512376
59
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล 70 ม.6 
ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
074-772068
(f)074-772172
21
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 1422/1 
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 044-922765
(f)044-922735
60
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 39/14-15 
ม.9 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
02-4635929
(f)02-4626622
22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช30/224 ม.7
หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อเมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
(f)075-357990
61
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 2/19-20 ม.2 
ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 7500
034-714952-3
(f)034-714952
23
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 62/1
ม.6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-257313-16
(f)056-257317
62
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 25/614
ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-432521-2
(f)034-325521
24
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 78/10 
ม.1 ต.บางบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-5821267
(f)02-5821299
63
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 145/23-24 
ถ.เทศบาล 17 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-242435-6
(f)037-242436
25
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 79 
ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
073-532670-1
(f)073-532671
64
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 437/5  
ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036-351795-6
(f)036-351796
26
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน 253 ม.7
ถ.พลังแผ่นดิน ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-716238
(f)054-716239
65
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 72/118  
ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
036-523811
(f)036-523730
27
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 437/219 
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
044-602673
(f)044-602674
66
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 193/3 
ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055-610791
(f)055-610790
28
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ 
202 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
042-492060
(f)042-491471
67
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 21-23 
ถ.นางสร้อยระย้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
035-525224
(f)035-525225
29
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 1/119 
ม.2 ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
02-5772372
(f)02-5774955
68
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎ์ธานี 99/530
ม.1 ถ.สุราษฎร์-กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
(f)077-289188
30
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 99/9 ม.7 
ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
032-554164
(f)032-600826
69
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 127/1 ม.11  
ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
(f)044-515018
31
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี151/99 
ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
037-213743-4
(f)037-213743
70
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 199 ม.10 
ซ.เทศบาล3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
042-495091
(f)042-495229
32
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 148/229 ม.6
ถ.โรงเหล้า ซ.9 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-313703
(f)073-312206
71
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 21 ม.7 
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
042-378450
(f)042-378034
33
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 29 ม.1 
บ้านห้วยเคียน-เหนือ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
(f)054-887252
72
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 80/1 
ม.2 ซ.อ่างทองคำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000์
(f)035-611962
34
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
035-743348
(f)035-743350
73
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 
ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-237151
(f)042-237095
35
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 58/122 
ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
076-486814
(f)076-486815
74

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 101/1
ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
055-407439
(f)055-407373
36
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 25
ถ. เสน่ห์เจริญ ซอย 4 ต.คูหะสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
074-611980
(f)074-617559
75
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 12  
ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
056-514711
(f)056-514677
37
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ซ.ราษฏร์วิถี
ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
056-990392-3
(f)056-990394
76
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 
10/2 ซอยพนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
(f)045-242641
38
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 132/5
ม.10 ต.บึงพระ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
055-258379
(f)055-258370
77
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 
199 ม.8 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อำนาจเจริญ 37000
045-452116
(f)045-523197
39
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 10 ม.5
ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
032-401780
(f)032-401781