ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวง พม. รับสมัครฝึกอรรมอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านพัฒนาเด็กฯ
ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
กระทรวง พม. รับสมัครฝึกอรรมอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านพัฒนาเด็กฯ
ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ยื่นเอกสารที่ พม.จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
สิทธิของผู้เสียหายในกรณีที่ถูกหลอกลวง ข่มขู่ บังคับให้ค้าประเวณี หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60
การประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Pize) ประจำปี 2562
การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ใหม่
การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปี 2562
การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์และส่งผู้เข้ารับบริการเข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561
การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
การคัดเลือลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs
ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
โปรแกรมและข้อมูลการติดตั้งเครื่อง SmartCard
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera)
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการจัดจ้างผู้ปฎิบัติงานล่ามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดเหมาบริการผู่ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตามหนังสือที่ พม 0303.29/ว 1035 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายกรณี Case Management
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
     
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735