ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
สถิติข้อมูลการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันายน 2565
ที่
ประเภท
ปีงบประมาณ 2565
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2
4
                   
6
2
พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
0
3
                   
3
3
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
                   
0
4
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
                   
0
5
ปัญหาอื่นๆ
0
0
                   
0
รวม
2
7
                   
9
รวมทั้งสิ้น
9 ราย
สถิติข้อมูลการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันายน 2564
ที่
ประเภท
ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
4
0
0
0
9
3
2
6
9
0
1
-
34
2
พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
0
0
0
0
-
-
-
-
2
0
2
1
5
3
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
0
4
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
0
5
ปัญหาอื่นๆ
0
0
0
0
3
2
-
2
3
0
1
1
12
รวม
4
0
0
0
12
5
2
8
14
0
4
2
51
รวมทั้งสิ้น
51 ราย
 
สถิติข้อมูลการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันายน 2563
ที่
ประเภท
ปีงบประมาณ 2563
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2
7
1
1
5
5
4
2
4
5
5
5
46
2
พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
1
2
1
-
1
2
1
-
-
-
-
1
9
3
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5
ปัญหาอื่นๆ
2
2
3
1
2
-
3
1
2
1
1
4
22
รวม
5
11
5
3
8
7
8
3
6
6
6
10
78
รวมทั้งสิ้น
78 ราย
 
สถิติข้อมูลการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันายน 2562
ที่
ประเภท
ปีงบประมาณ 2562
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2
4
6
3
2
2
2
0
4
3
3
5
36
2
พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
1
2
1
0
2
1
0
0
1
1
0
1
10
3
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ปัญหาอื่นๆ
0
8
2
1
0
2
7
6
0
1
5
2
34
รวม
3
14
9
4
4
5
9
6
5
5
8
8
80
รวมทั้งสิ้น
80 ราย
 
สถิติข้อมูลการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันายน 2561 
ที่
ประเภท
ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
5
3
4
8
6
3
2
3
4
4
7
2
51
2
พ.ร.บ. ค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
พ.ร.บ. ความรุนแรง พ.ศ.2550
1
0
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
6
4
พ.ร.บ. เด็กกระทำความผิด พ.ศ.2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ปัญหาอื่นๆ
5
6
7
2
8
4
1
1
5
0
4
1
44
รวม
11
9
12
11
16
8
3
4
9
5
11
3
102
รวมทั้งสิ้น
102 ราย

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
   
   
   
เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735