หน่วยงานเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ประชาบดี  1300    จังหวัดนครราชสีมา  
โซนที่ 1
โซนที่ 2
โซนที่ 3
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
1
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 044-922668
1
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 044-922666
1
นิคมสร้างตนเองพิมาย 044-965404
2
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 20จังหวัดนครราชสีมา 044-922656
2
บ้านมิตรไมตรีจังหวัดนครราชสีมา 044-922860
2
สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการที่ 5 044-965501
3
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 044-242094
3
ที่ว่าการอำเภอโชคชัย 044-491408
3
ที่ว่าการอำเภอพิมาย 044-471617
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 044-244842
4
ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย 044-441119
4
ที่ว่าการอำเภอชุมพวง 044-477317
5
ที่ว่าการอำเภอปากช่อง 044-311916
5
ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 044-228246
5
ที่ว่าการอำเภอโนนแดง 044-475079
6
ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว 044-412689
6
ที่ว่าการอำเภอครบุรี 044-444475
6
ที่ว่าการอำเภอประทาย 044-479161
7
ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน 044-419259
7
ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง 044-447200
7
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย 044-964003
8
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 044-321417
8
สถานีตำรวจภูธรโชคชัย 044-491367
8
ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 044-229112
9
ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ 044-333266
9
สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 044-441059
9
สถานีตำรวจภูธรพิมาย 044-481817
10
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา 044-242010
10
สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว 044-228253
10
สถานีตำรวจภูธรชุมพวง 044-477287
11
สถานีตำรวจภูธรปากช่อง 044-311234
11
สถานีตำรวจภูธรครบุรี 044-448216
11
สถานีตำรวจภูธรโนนแดง 044-475100
12
สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว 044-411010
12
สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง 044-447129
12
สถานีตำรวจภูธรประทาย 044-479456
13
สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน 044-419191
13
โรงพยาบาลอำเภอโชคชัย 044-491084
13
สถานีตำรวจภูธรลำทะเมนชัย 044-487191
14
สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ 044-321400
14
โรงพยาบาลอำเภอปักธงชัย 044-441011
14
สถานีตำรวจภูธรเมืองยาง 044-229033
15
สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ 044-397211
15
โรงพยาบาลอำเภอวังน้ำเขียว 044-228242
15
โรงพยาบาลอำเภอพิมาย 044-471288
16
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-235000
16
โรงพยาบาลอำเภอครบุรี 044-444490
16
โรงพยาบาลอำเภอชุมพวง 044-477020
17
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 044-233999
17
โรงพยาบาลอำเภอเสิงสาง 044-457211
17
โรงพยาบาลอำเภอโนนแดง 044-475058
18
โรงพยาบาลอำเภอปากช่อง 044-311854      
18
โรงพยาบาลอำเภอประทาย 044-479267
19
โรงพยาบาลอำเภอสีคิ้ว 044-411704      
19
โรงพยาบาลอำเภอลำทะเมนชัย 044-249056
20
โรงพยาบาลอำเภอสูงเนิน 044-419281      
20
โรงพยาบาลอำเภอเมืองยาง 044-229060
21
โรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 044-756150            
22
โรงพยาบาลอำเภอขามทะเลสอ 044-397111            
โซนที่ 4
โซนที่ 5
โซนที่ 6
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ลำดับ
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทร
1
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 044-242552
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 044-922765
1
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 20จังหวัดนครราชสีมา 044-922656
2
ที่ว่าการอำเภอจักราช 044-399154
2
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 044-204547
2
ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 044-461682
3
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 044-379258
3
ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ 044-227175
3
ที่ว่าการอำเภอบัวลาย 044-495006
4
ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง 044-391130
4
ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 044-337113
4
ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง 044-339088
5
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก 044-490098
5
ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง 044-385185
5
ที่ว่าการอำเภอสีดา 044-329072
6
ที่ว่าการอำเภอโนนไทย 044-381130
6
สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด 044-204671
6
ที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม 044-387095
7
สถานีตำรวจภูธรจักราช 044-399123
7
สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ 044-227168
7
ที่ว่าการอำเภอคง 044-459188
8
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง 044-379300
8
สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ 044-337268
8
สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ 044-461040
9
สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง 044-391291
9
สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง 044-385067
9
สถานีตำรวจภูธรบัวลาย 044-495005
10
สถานีตำรวจภูธรหนองบุญมาก 044-490103
10
โรงพยาบาลอำเภอด่านขุนทด 044-389493
10
สถานีตำรวจภูธรแก้งสนามนาง 044-339067
11
สถานีตำรวจภูธรโนนไทย 044-381042
11
รพ.สต.สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ 044-227173
11
สถานีตำรวจภูธรสีดา 044-329324
12
โรงพยาบาลอำเภอจักราช 044-399232
12
โรงพยาบาลอำเภอพระทองคำ 044-337177
12
สถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม 044-387091
13
โรงพยาบาลอำเภอโนนสูง 044-379123
13
โรงพยาบาลอำเภอขามสะแกแสง 044-383577
13
สถานีตำรวจภูธรคง 044-459032
14
โรงพยาบาลอำเภอห้วยแถลง 044-391177      
14
โรงพยาบาลอำเภอบัวใหญ่ 044-461855
15
โรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมาก 044-330105      
15
รพ.สต.บัวลาย อำเภอบัวลาย 044-495002
16
โรงพยาบาลอำเภอโนนไทย 044-381032      
16
โรงพยาบาลอำเภอแก้งสนามนาง 044-339083
           
17
รพ.สต.โนนประดู่ อำเภอสีดา 044-977001
           
18
รพ.สต.หนองจบก อำเภอสีดา 044-979423
           
19
รพ.สต.โพนทอง อำเภอสีดา 044-329148
           
20
โรงพยาบาลอำเภอบ้านเหลื่อม 044-387107
           
21
โรงพยาบาลอำเภอคง 044-459215