ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
ข้อมูลการให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
ที่
สภาพปัญหา
จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
ปัญหาเด็กและเยาวชน
-
-
                     
2
ปัญหาสตรี
-
-
                   
3
ปัญหาผู้สูงอายุ
1
-
                   
1
4
ปัญหาคนพิการ
-
-
                   
5
ปัญหาด้านสขภาพ
-
-
                   
6
ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV
-
-
                   
7
ปัญหาชีวิตครอบครัว
-
-
                   
8
ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน
4
5
                   
9
9
ปัญหาที่อยู่อาศัย
-
-
                     
10
ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
-
-
                     
11
เบาะแสด้านสังคม
-
-
                     
12
ปัญหาด้านกฎหมาย
-
-
                     
13
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
-
-
                     
14
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
-
-
                     
15
ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง
-
-
                     
16
สอบถามข้อมูลภาระกิจกระทรวง
-
-
                     
17
อื่นๆ เพิ่มเติม...................
-
-
                     
รวม
5
5
                   
10
รวมทั้งสิ้น
10 ราย
 
ข้อมูลการให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
ที่
สภาพปัญหา
จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
ปัญหาเด็กและเยาวชน
11
5
2
5
12
13
5
6
9
1
1
-
70
2
ปัญหาสตรี
2
2
-
-
2
2
-
1
2
-
-
-
11
3
ปัญหาผู้สูงอายุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4
ปัญหาคนพิการ
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
2
5
ปัญหาด้านสขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
6
ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
7
ปัญหาชีวิตครอบครัว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
8
ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน
-
-
2
7
1
7
4
4
6
6
12
12
61
9
ปัญหาที่อยู่อาศัย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
10
ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11
เบาะแสด้านสังคม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
12
ปัญหาด้านกฎหมาย
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
13
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
14
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
15
ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
16
สอบถามข้อมูลภาระกิจกระทรวง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
17
อื่นๆ เพิ่มเติม...................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
รวม
16
7
4
12
16
23
9
11
18
7
13
12
148
รวมทั้งสิ้น
148 ราย
 
ข้อมูลการให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่
สภาพปัญหา
จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
ปัญหาเด็กและเยาวชน
3
6
4
12
7
4
3
15
5
8
3
7
77
2
ปัญหาสตรี
1
1
-
3
-
-
-
4
1
1
1
-
12
3
ปัญหาผู้สูงอายุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4
ปัญหาคนพิการ
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5
ปัญหาด้านสขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
6
ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
7
ปัญหาชีวิตครอบครัว
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
8
ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน
-
-
-
1
-
3
1
5
-
1
1
-
12
9
ปัญหาที่อยู่อาศัย
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
3
10
ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11
เบาะแสด้านสังคม
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
12
ปัญหาด้านกฎหมาย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
13
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
14
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
15
ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
16
สอบถามข้อมูลภาระกิจกระทรวง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
17
อื่นๆ เพิ่มเติม...................
-
1
-
-
-
-
-
4
-
4
2
1
12
รวม
6
8
4
17
7
7
7
28
6
14
7
8
119
รวมทั้งสิ้น
119 ราย
 
ข้อมูลการให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ที่
สภาพปัญหา
จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
ปัญหาเด็กและเยาวชน
1
12
7
9
9
6
3
7
9
8
8
6
58
2
ปัญหาสตรี
1
3
2
4
0
1
0
1
2
2
2
1
19
3
ปัญหาผู้สูงอายุ
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
4
ปัญหาคนพิการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ปัญหาด้านสขภาพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ปัญหาชีวิตครอบครัว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน
0
0
1
0
4
0
1
0
0
0
0
0
6
9
ปัญหาที่อยู่อาศัย
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
เบาะแสด้านสังคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ปัญหาด้านกฎหมาย
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
13
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
สอบถามข้อมูลภาระกิจกระทรวง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อื่นๆ เพิ่มเติม...................
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
7
รวม
2
18
10
13
14
7
6
9
13
10
10
7
119
รวมทั้งสิ้น
119 ราย
 
ข้อมูลการให้บริการปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่
สภาพปัญหา
จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
1
ปัญหาเด็กและเยาวชน
3
7
7
4
9
7
5
8
9
3
5
7
74
2
ปัญหาสตรี
0
0
4
1
0
0
1
1
0
1
0
0
8
3
ปัญหาผู้สูงอายุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
ปัญหาคนพิการ
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
5
5
ปัญหาด้านสขภาพ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
6
ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
ปัญหาชีวิตครอบครัว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน
0
0
0
2
3
0
0
0
1
1
0
1
8
9
ปัญหาที่อยู่อาศัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ปัญหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
เบาะแสด้านสังคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ปัญหาด้านกฎหมาย
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
13
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
สอบถามข้อมูลภาระกิจกระทรวง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อื่นๆ เพิ่มเติม...................
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
3
10
13
7
12
8
7
10
10
6
7
9
102
รวมทั้งสิ้น
102 ราย


 

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735